AM Privacy Verklaring

1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Koninklijke BAM Groep nv en haar werkmaatschappijen (hierna: BAM, AM of wij). Bij AM respecteren wij uw privacy. In deze verklaring beschrijven wij hoe AM omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9
3981 AZ Bunnik
030 659 8988
https://www.bam.com

AM bv
Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
030 609 7222
https://www.am.nl

De Privacy Officer (functionaris gegevensbescherming) van BAM of een werkmaatschappij is te bereiken via privacy@bam.com.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. AM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijksgoederenrecht
 • Legitimatie (naam en nummer)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze of een andere website aan te maken, per mail, per app of telefonisch.

AM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck
 • integriteitscheck

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

4. Doelen en grondslagen

AM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en andere publicaties aan u.
 • U te kunnen bellen of e-mailen of bericht te sturen via een app of informatie te verstrekken op een website of een app.
 • U te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en informatie te plaatsen of uit te wisselen op een website of een app.
 • Het aanbieden van producten en/of diensten en/of informatie over producten en/of diensten
 • Het beoordelen en accepteren van u als een klant, leverancier, zakenpartner of andere derde voor het aangaan van een relatie met u of het sluiten van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met een leverancier, zakenpartner of andere derde in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling, controle en verbetering van onze producten en diensten.
 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden.
 • Voor (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen.
 • Om uw gedrag op de website of een app te analyseren om daarmee de website of de app eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om uw surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten eventueel kunnen verbeteren en/of afstemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AM of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

AM kan gebruik maken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Beslissingen met een negatieve uitkomst voor u zullen wij echter niet uitsluitend baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument. Deze uitzondering is niet van toepassing indien:

i. Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of
ii. De beslissing door AM is genomen teneinde een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren; of
iii. U uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

In de gevallen waarnaar in punten (ii) en (iii) wordt verwezen, zal AM passende maatregelen nemen om uw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te bieden uw mening te geven.

6. Bewaartermijnen

AM bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van AM te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien AM de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan AM de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

AM deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, waaronder andere werkmaatschappijen van BAM, als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, of noodzakelijk is voor een ander doel dat hiervoor is omschreven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, het SWK, notarissen, leveranciers, (onder) aannemers en zakenpartners, zoals een vennootschap waarin AM deelneemt. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AM uw persoonsgegevens aan derden die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan AM een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

8. Cookies en vergelijkbare technieken

AM gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie policy: https://www.am.nl/over-am/cookiebeleid/.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AM en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

10. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

11. Beveiliging

AM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bam.com.

Utrecht, 24 mei 2018

Cookie instellingen:

Opslaan